Trách nhiệm của chủ xe, người điều khiển xe phải gọi lên tổng đài, giữ nguyên hiện trường, báo cơ quan công an gần nhất.

Trách nhiệm của chủ xe, người điều khiển xe khi xảy ra tổn thất

1. Thông báo ngay cho đơn vị bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng).

2. Không được di chuyển tháo, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của đơn vị bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xatr ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho đơn vị bảo hiểm.

4. Chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh tính chân thực các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

5. Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của đơn vị bảo hiểm để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho đơn vị bảo hiểm kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với đơn vị bảo hiểm để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được đơn vị bảo hiểm bồi thường.

6. Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được doanh nghiệp chấp thuận bồi thường, chủ xe/người điều khiển xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho đơn vị bảo hiểm.

7. khi xe cơ giới bị mất trộn, mất cướp toàn bộ, chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và đơn vị bảo hiểm được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và đơn vị bảo hiểm.

Lưu ý: trong mọi trường hợp xảy ra tổn thất, hãy chụp lại ảnh hiện trường để sau làm bảo hiểm xe được thuận lợi.

 

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ