Những trường hợp bị giảm trừ bồi thường (chế tài)

 

 

chế tài bảo hiểm xe ô tô

Những trường hợp bị giảm trừ bồi thường (chế tài)

1. Giảm 10% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

a. Chủ xe cơ giới không thông báo tổn thất (bằng văn bản) cho đơn vị bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đã được đơn vị bảo hiểm giám định thiệt hại trong thời gian này).

b. Chủ xe cơ giới không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất, không thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất; không thông báo ngay cho đơn vị bảo hiểm.

c. Chủ xe cơ giới đỗ xe trên địa hình dốc nhưng không sử dụng hệ thống phanh, chèn bánh để xe tự trôi gây tổn thất.

2. Giảm 30% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

a. Chủ xe cơ giới tự ý di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của đơn vị bảo hiểm (trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

b. Chủ xe cơ giới vượt quá tốc độ cho phép (từ 20% đến 50%).

3. Giảm 50% đến 100% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

a. Chủ xe cơ giới không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường bên thứ ba cho đơn vị bảo hiểm kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ tài liệu cần thiết, không hợp tác chặt chẽ với đơn vị bảo hiểm để đòi lại người thứ ba hoặc tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ ba gây thiệt hại cho đơn vị bảo hiểm.

b. Chủ xe cơ giới không trung thực trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường; không tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị bảo hiểm trong qua trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

4. Giảm số tiền bồi thường tương ứng với tỉ lệ % chờ quá trọng tải, số người (từ trên 20% đến 50%) theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm.

5. Giảm tỉ lệ bồi thường theo tỷ lệ giữa số phí thực thu nộp và số phí phải nộp theo quy định trong trường hợp:

a. Chủ xe cơ giới kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm sai (không đúng mục đích sử dụng của xe) làm thu thiếu phí bảo hiểm so với quy định.

b. Chủ xe cơ giới không thông báo cho đơn vị bảo hiểm trong trường hợp có sự gia tăng mức độ rủi ro bảo hiểm để bổ sung phí bảo hiểm ( như chuyển đổi mục đích sử dụng, hoán cải, nâng cấp làm tăng giá xe).

Nguyên tắc giảm trừu số tiền bồi thường: Khi chủ xe cơ giới bị giảm trừ số tiền bồi thường theo nhiều tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, đơn vị bảo hiểm sẽ lựa chọn áp dụng duy nhất một loại giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ cao nhất.

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ