Khái niệm và thuật ngữ bảo hiểm ô tô

Khái niệm và thuật ngữ bảo hiểm ô tô  giúp bạn có những kiến thức cần thiết khi tham gia bảo hiểm hoặc khi cần ký kết hợp đồng bảo hiểm ô tô 

 thuat ngu bao hiem oto

Khái niệm và thuật ngữ bảo hiểm ô tô 

Doanh nghiệp bảo hiểm 

là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm 

là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hoạt động đại lý bảo hiểm

 là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm 

là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm 

là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Người thụ hưởng

 là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

Hợp đồng bảo hiểm 

là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Phí bảo hiểm 

là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm 

là số tiền được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận và được ghi trên hợp đồng bảo hiểm nhằm xác định các quyền lợi bảo hiểm theo quy định hợp đồng.

Sự kiện bảo hiểm

 là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Thời hạn hợp đồng

 là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới thời điểm xuất hiện các căn cứ dẫn đến chấm dứt hợp đồng.

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Mức Miễn thường:

là một phần số tiền tổn thất mà bên mua bảo hiểm phải tự gánh chịu. Nói cách khác, nếu tổn thát thấp hơn hoặc bằng mức miễn thường thỏa thuận thì người bảo hiểm không phát sinh nghĩa vụ bồi thường (trả tiền bảo hiểm).Trong trường hợp này, coi như người được bảo hiểm tự bảo hiểm cho chính mình. Việc áp dụng mức miễn thường có thể tự nguyện hoặc bắt buộc, trong trường hợp tự nguyện, phí bảo hiểm sẽ được giảm tùy thuộc vào mức miễn thường cụ thể.

Miễn thường không khấu trừ:

là miễn thường mà khi giá trị tổn thất vượt mức miễn thường, khiếu nại sẽ được giải quyết toàn bộ. Ví dụ: Một hợp đồng bảo hiểm có mức miễn thường không khấu trừ 500 nghìn đồng, thì tổn thất trên 500 nghìn đồng sẽ được giải quyết toàn bộ.

Miễn thường có khấu trừ:

là miễn thường mà khi giá trị tổn thất vượt mức miễn thường, khiếu nại sẽ được giải quyết nhưng sẽ khấu trừ mức miễn thường. Ví dụ: một Hợp đồng bảo hiểm tài sản có mức khấu trừ là 2 triệu đồng, khi có tổn thất trên 2 triệu đồng thì số tiền tổn thất sẽ bớt đi 2 triệu đồng.

 

Tìm hiểu Khái niệm và thuật ngữ bảo hiểm ô tô 

Nhiệm vụ của eBaohiem tại BaohiemOto.org là để giúp đơn giản hóa thế giới phức tạp của bảo hiểm Ô tô cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho du khách với những cách đơn giản nhất để so sánh và mua bảo hiểm ô tô thân yêu của bạn qua hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhé

#baohiemtoto #thuatngubaohiemoto #khainiembaohiemoto

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ