Hợp đồng bảo hiểm ô tô

Những điều cần biết khi ký hợp đồng bảo hiểu ô tô:

1. Hợp đồng bảo hiểm

  - Hợp đồng bảo hiểm là siwj thỏa thuận giữa chủ xe cơ giới và đơn vị bảo hiểm, theo đó chủ xe cơ giới phải đóng đủ phí bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  - Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

  - Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Giấy yêu cầy bảo hiểm có chữ lý của chủ xe cơ giới (nếu có), bản chào bảo hiểm, hợp đồng, quy tắc bảo hiểm, các dửa đổi bổ sung và các thỏa thuận khác bằng văn bản.

  - Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

  - Đơn vị bảo hiểm chỉ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).

2. Hiệu lực bảo hiểm

  - Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  - Trường hợp chuyển quyền sở hũu xe được bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên có hiệu lực đối với chủ xe mới, trừ trường hợp chủ xe cũ yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

3. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

  - Hợp đồng bảo hiểm tự động chấm dứt hiệu lực trong trường hợp chủ xe cơ giới không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  - Đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

     Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia.

     Trong trường hợp chủ xe chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn phải thông báo bằng văn bản đơn vị bảo hiểm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo băng văn bản của chủ xe cơ giới, đơn vị bảo hiểm phải hoàn lại 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Đơn vị bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Trường hợp đơn vị bảo hiểm đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngyaf đơn vị bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới, đơn vị bảo hiểm phải hoàn lại phid bảo hiểm cho chủ xe tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ